İş SağlIğI ve Güvenliği PolitikasI

Çalışanlarımızın ve bizim adımıza faaliyet gösteren paydaş çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve emniyetini korumak Mondi için temel bir değerdir. İnsan hayatına her şeyden fazla değer veririz ve bir yaralanmanın bile çok fazla olduğuna inanırız.

Ölümlerin, yaşamı değiştiren yaralanmaların veya meslek hastalıklarının olmadığı bir işletme olmak için çabalarız. Tüm operasyonlarımızda en önemli ölümcül ve yaşamı değiştiren risklerimize odaklanma konusunda sistematik bir yaklaşıma sahibiyiz ve bu riskleri dışarıda bırakıp güçlü kontroller uygulamaya çalışırız.

İnsanlara zarar veren, komşularımızı veya operasyonlarımızı riske atan olayların olmamasını hedefleriz. Güçlü ve sorumlu liderlikle, yine çalışanların ve yüklenicilerin tehlikelerini belirlemeye odaklanarak güvenli bir şekilde çalıştığı, uygun risk kontrollerini uyguladığı ve kontrol etkinliğini düzenli olarak ölçtüğü bir çalışma ortamı yaratan bir kültürle 24 saat güvenlik anlayışını geliştirmeye odaklanırız.

Geçerli tüm yasalara uyarız ve ilgili uluslararası kabul görmüş ilkelere göre hareket ederiz . Etkili iş güvenliği yönetim metotlarımız aracılığıyla, tüm operasyonlarımızın temelde güvenli, iyi tasarlanmış tesis, ekipman ve altyapıya sahip olmasını sağlamak için çalışırız

Yerel sağlık ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için sorumluluk alacağımız ve hedeflerimize ulaşmak için yapacağımız çalışmalar;

  • İlgili tüm yerel, ulusal ve bölgesel yasa ve yönetmeliklere uymak
  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesi, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi, BM İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütünün İş Yerinde Temel İlkeler ve Haklar Hakkındaki Deklarasyonu dahil olmak üzere uluslararası olarak ilan edilmiş insan haklarına ve standartlara uygun hareket etmek,
  • Maddi riskler için pazarlığa açık olmayan performans gereksinimlerini belirlemek, eğitim ve yeterlilikleri doğrulamak, güvenli davranışları ve sonuçları yönlendirmek için tasarlanan standartları ve performans gereksinimlerini benimseyerek süreçlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Tehlikeleri belirlemek ve operasyonlarımızla ilişkili riskleri değerlendirmek, bu risklerin etkisini etkin bir şekilde azaltmak için operasyonel kontroller geliştirmek ve uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Operasyonlarımızda gözlemlenebilecek güvensiz davranışların azaltılması için gerekli kişisel gelişim ve farkındalık programlarını yürüterek operasyon liderlerinin ve çalışanlarımızın sürekli gelişimi ile güvenli davranışların yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Yöneticilerimizden, tüm yöneticilerin, çalışanların ve yüklenicilerin bu taahhütlerin farkında olmalarını, istihdam veya sözleşmenin bir koşulu olarak kendilerine özgü sorumlulukları konusunda bilgili, eğitimli ve motive olmalarını sağlayarak etkili liderlik sağlamalarını beklemek ve herkesin hem kendi hem de başkalarının güvenliğini gözettiği, birbirine bağlı bir güvenlik kültürünü sürekli olarak teşvik etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarmızın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla aldığımız kararlarda çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ve tüm paydaşlarımızın bildirim ve önerileri dikkate almak, hayata geçirdiğimiz uygulamalarımıza katılımlarını kültürümüzün değişmez bir parçası haline getirmek,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak ve toplumun bilgi edinme hakkını sağlamak için emniyet, güvenlik ve sağlık risklerimizi ve endişelerimizi açık bir şekilde duyurarak acil durumlara hazırlanmak

SHE.PL.001_2