İçsel Bilgiye Erişimi Olan Kişiler

İş akdi ile veya başka bir şekilde Şirketimize bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler ile Şirketimizde idari sorumluluğu olmayıp, içsel bilgiye geçici olarak erişimi olan kişiler, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi’ne dahil edilmektedir. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi belirlenirken, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere erişimi olan kişiler kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve bu organın üyesi olmayan ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecek planlarını ve ticari hedeflerini etkileyen kararlar verme yetkisi olan kişiler (“İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişiler ve Şirketimizin nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişiler, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine dahil edilmektedir. İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanmakta olup, değişiklik olması durumunda mevzuata uygun şekilde güncellenmektedir.

Şirketimiz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanıncaya kadar içsel bilginin gizliliğinin korunması için tüm gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz ve Şirketimiz nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirketimizde içsel bilgilere erişimi olan ve/veya olabilecek kişilerin, Şirketimize ait içsel bilginin korunması ve olası mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda bilgilendirilmeleri ile gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla yazılı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılacaktır.