Ana Sözleşme

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde: 1 – KURULUŞ

Aşağıda, isimleri ikametgâhları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavele hükümlerince faaliyette bulunmak üzere ani kuruluşlu bir anonim şirket kurmuşlardır.

KURUCULAR:

 1. Saadettin Topçuoğlu T.C. tebaası Hatay Cad.  No: 365 / 5 İzmir,
 2. Sebahattin Topçuoğlu T.C. tebaası Hatay Cad. No: 365 / 5 İzmir,
 3. Cemil Kaleli T.C. tebaası Tunus Cad. No: 65 / 1 Yenişehir / Ankara,
 4. Vural Mengen T.C. tebaası 346 Sok. No: 12 / 10 Halil Rıfat Paşa Cad. İzmir,
 5. Nejdet Tekçe T.C. tebaası 346 Sok. No: 12 / 9 Halil Rıfat Paşa Cad. İzmir,
 6. Vedat Uyal T.C. tebaası Mithatpaşa Cad.No:972 / 9 İzmir.

Madde: 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin unvanı Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi’dir.

Madde: 3 – ŞİRKETİN FAALİYET KONULARI

 1. a) Oluklu mukavvalar ve oluklu mukavvalardan kutular yapmak, her türlü ambalaj malzemesinden her türlü ambalaj maddeleri yapmak.
 2. b) Hurda kâğıt, saman, kargı, kenaf ve selülozdan ve benzeri maddelerden Fluting, Şrenz, Test Liner türde kâğıt, karton ve benzeri türde ürünler üretmek.
 3. c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, atık kâğıt, ambalaj vesair maddeler kâğıt geri dönüşüm faaliyetinde bulunmak, bu meyanda geri dönüşüm tesisleri kurmak ve işletmek, toplama ayırma tesisleri kurmak ve işletmek; keza ilgili mevzuat hükümleri gereğince ihtiyaç arz olunan her nevi tesisi kurmak ve işletmek
 4. d) İmal ettiği ürünlerin ticaretini, ihracatını yapmak, satmak.
 5. e) İştigal mevzuuna giren veya bu işlerle ilgili bulunan mamul, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makina, cihaz, alet, edevat ve tesisatın imal, ithal, ihraç ve her türlü dâhili ticaretini yapmak. İştigal mevzuuna giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt, işlerini yapmak.
 6. f) Sigorta Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ve sigorta aracılık hizmetleri yapmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek veya şirket kurmak.
 7. g) Turistik tesisler, oteller ve benzeri işletmeler kurmak veya bu işletmelere ortak olmak.
 8. h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak, ihtira beratı, alametifarika, lisans, patent, temsilcilik, mümessillik anlaşmaları yapmak.
 9. i) Eğitim, kültür, sağlık ve genel, özel, katma bütçeli idareler amaçlarına uygun, kâr amacı gütmeyen, Vakıflar Müdürlüğü denetiminde yasalara uygun, işleyişi yönünden özerk, vakıflar kurmak.
 10. j) Bu iştigal konuları ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ettirmek, tesis edilmiş ipotekleri fek ettirmek, kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmek ve bunları icabında fek ettirmek, ipotekleri temlik etmek, devir etmek, devir almak, temellük etmek, şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile hisse senetleri satın almak, devir almak, gerektiğinde bunları satmak veya devir etmek, konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak başka şirketlere iştirak etmek.
 11. k) Yukarıda yazılı konularla ilgili olarak veya bu konulara ilişkin ya da faaliyetler için yararlı bulunan her nev’i işler ve ticari muameleleri ifa etmek, istikrazda bulunmak.
 12. l) Şirketin kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara uyulur.
 13. m) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
 14. n) Hammaddeler, yardımcı maddeler temin etmek veya mamullerini satmak amacıyla dış ülkelerde; toplama, tasnifleme, satış ve üretim konularında faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetleriyle ilgili diğer ülkelerden ithalat veya ihracat konularında faaliyet göstermek üzere dış ülkelerde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak veya bu şirketler veya şahıslarla işbirliği yapmak ve tüm bu işlerin gerektirdiği her türlü işlemlerde, faaliyette bulunmak.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Bu sayılan işlerden başka, şirket için faydalı görülen yeni işlere girişmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurulun onayından sonra Ana Sözleşme tadili mahiyetinde bulunan, iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gereken izin alınıp Genel Kurul’un onayından sonra tescil ve ilan edilir.

Madde: 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İzmir İli, Tire İlçesi, Bekleme Mevkii adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında dilediği yerlerde şubeler açabilir, üretim tesisleri kurabilir.

Madde: 5 – ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirketin süresi kuruluşunun tescil ve ilamından itibaren süresizdir.

Madde: 6 - KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.600.000.000 TL (bir milyar altı yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş Nominal değerde 160.000.000.000 (yüz altmış milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 864 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Payların nominal değeri, 5.000,00 TL (beş bin Türk Lirası) iken, önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında, 1 (bir) Yeni Kuruş, daha sonra 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 01.01.2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 5.000,00 TL’lik (beş bin Türk Liralık) 2 (iki) adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruşluk 1 (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 349.680.268.66 TL’dir (üç yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruştur.) Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası’nın) tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.680.268,66 TL (yüz kırk dokuz milyon altı yüz seksen bin iki yüz altmış sekiz Türk Lirası altmış altı Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicili ‘ne 69919-0 sicil numarası ile kayıtlı Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi’ni, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun madde 136  ilâ 158  ve madde 191 ilâ 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19’uncu ve 20’inci madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat  hükümleri uyarınca, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz  infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar nedeniyle ihraç olunan paylar, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde 7 – HİSSE SENETLERİ

 1. a) Şirketin hisse senetlerinin tümü NAMA yazılıdır.
 2. b) Sermaye artırımlarımda hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, mevcut nama yazılı hisse senetleri hamiline olarak değiştirilemez.
 3. c) Yönetim Kurulu vergi mevzuatının halka açık şirketlere ve ortaklarına tanıdığı vergi avantajlarını koruyacak şekilde çaba sarf eder.
 4. d) Hisse senetlerinin Menkul Kıymet Borsası'nda işlem görmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu "BEYAZ CİRO" yu kabul ve taahhüde yetkilidir.

Ancak Beyaz Ciro'nun kaldırma yetkisi Genel Kurul'undur.

Madde: 8 – KURUCU SENEDİ

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 9 – MUVAKKAT MAKBUZ VE İLMUHABER

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 10 – SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 11 – TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU ÇIKARILMASI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, dövize indeksli tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edebilir.

10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL.’na kadar tahvil, finansman bonosu, dövize indeksli tahvil ve / veya finansman bonosu ihracı ve pazarlaması konusunda (Ayrıca Genel Kurul kararına gerek olmaksızın) Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini 10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL sınırları içinde tamamen veya kısmen; bir defa veya birkaç defada tahvil, finansman bonosu, dövize indexli tahvil veya finansman bonosu tiplerinden yalnız birini, ikisini, üçünü veya dört tipini birden çıkarabilir ve pazarlayabilir.

Yine 10.000.000.000.000.-(ontrilyon) TL sınırları içinde ödenenlerin yerine bu maddede yazılı şekil ve hükümler içinde tahvil ve / veya finansman bonosu çıkarabilir.

Madde: 12 – YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Genel Kurul zaman zaman bu yönde alacağı karar ile ve anılan sayı sınırlamalarını nazara alarak yönetim kurulu üye sayısını tekrar belirleyebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece, en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul göreceği lüzum üzerine Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

İstifa, ölüm veya sair bir sebeple bir veya birkaç üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu boşalan bu yerlere ayrılan üyelerin temsil ettiği hissedarların göstereceği adaylar arasından yeni üye veya üyeleri yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu suretle seçilmiş olan üye veya üyeler ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Madde: 13 – YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ

 1. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev taksimini yaparlar.
 2. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi arasından murahhas aza veya dışarıdan murahhas aza atayabilir.
 3. Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetçiler şirketin alım satım konuları ile ilgili pazarlama, nakliye şirketleri adı altında paravan şirket kuramazlar. Bu tip şirketlere gizli veya açık katılamaz, Şirketle rekabet edemezler. Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin Şirketle iş yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı ile mümkündür. Böyle bir durum ortaya çıktığı veya öğrenildiği takdirde ilgili yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulunu veya Şirketin denetçilerini durumdan derhal haberdar eder ve yazılı olarak bilgilendirir.

Madde:14 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, düzenli olarak en az üçer aylık dönemlerde toplanır, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da beklemeksizin daha sık toplanması esastır.

Yönetim Kurulu Başkanı veya her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine en az 7 (yedi) gün öncesinden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları toplantı gündemine koymak hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu toplantısına davet merasimi Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit ve tayin olunur.

Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısına telekonferans, telefon, video konferans gibi uzaktan erişimi sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir. Ancak bu şekilde yapılan toplantılara ilişkin kararlar, Türk Ticaret Kanunu 390/4. Maddesi uyarınca alındığı müddetçe geçerlidir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın da karar alabilir. Bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılan ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun imzalarıyla onaylanan yazılı bir karar, her bakımdan usule uygun olarak toplanan ve üyelerin tamamının katıldığı bir toplantıda kabul edilen bir karar gibi işlem görür.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde: 15 – ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin, Şirket unvanı altına vazedecekleri müşterek imzalarla, her konuda temsil ve ilzam olunur. Bunun dışında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ile temsil ilzam şekli, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanuna uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.

Madde: 16 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları her yıl genel kurulca saptanır.

Madde: 17 – DENETÇİLER

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Madde: 18 – GENEL KURUL

Ortaklar Genel Kurulu şirketin en yüksek merciidir. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

 1. a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 2. b) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında (Tire-İzmir) veya Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, İzmit (Kocaeli) ve Bursa illerinde uygun bir yerde toplanır.
 3. c) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 1. d) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
 2. e) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda hazır bulunan ortakların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantıları’nda ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul’a vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.
 3. f) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde: 19 – TOPLANTI YERİ

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 20 – TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde: 21 – TOPLANTI NİSABI

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 22 – KARAR NİSABI VE REY

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 23 –VEKÂLET VE TEMSİL

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 24 – TOPLANTI GİRİŞ KARTI

Ortakların veya temsilcilerinin toplantılarda rey hakkını kullanabilmeleri için hamiline hisse senedi sahibi ortaklar veya vekilleri, toplantıdan en az bir hafta önce hisse senetlerini, şirketin göstereceği bir yere makbuz karşılığı tevdi ederek, haiz oldukları rey hakkı miktarlarını gösterir giriş kartını alırlar. Nama hisse senedi sahibi ortakların hisselerini tevdi gereği yoktur.

Giriş kartları ilk toplantı yapılamadığında ikinci, üçüncü toplantılar için de geçerlidir.

Madde: 25 – BİLANÇONUN TASDİKİ

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 26 – İLANLAR

Şirkete ait ilanlar ile Genel kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Madde: 27 – KÂRIN DAĞITILMASI

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

 1. a) Yıllık bilançoda görülen dönem kârının %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
 2. b) Kalan dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
 3. c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
 4. d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kâr payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
 5. e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
 6. f) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
 7. g) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
 8. h) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde: 28 – KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine ilgili T.T.K. ve S.P.K. hükümleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde: 29 – ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde: 30 – BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELENAME

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 31 – AZAMİ PAY SAHİPLİĞİ

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.

Madde: 32 -  BAĞIŞLAR VE YARDIM :

Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olamaz. Bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla yapılabilir.

Madde: 33 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede belirtilmeyen hususlarda T.T.K ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde: 34 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Madde: 35 – TÜRK TİCARET KANUNU’NA YAPILAN ATIFLAR

İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır. 

Geçici Ek Madde: 1

Bu madde tamamen kaldırılmıştır.